Majelis Syura PUI

SUSUNAN
MAJELIS SYURA
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
PERIODE 1440-1445 H / 2019-2024 M

Ketua: Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.
Wakil Ketua: KH. Nazar Haris, MBA.
                              Dr. KH. Jaja Jahari
Sekretaris: Drs. KH. M. Iding Bahrudin, M.MPd.

Anggota:
Agung Wibawa, M.Si
H. Iman Budiman, S.Th.I
H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I
H. Eka Hardiana, S.E
Ir. H. Samsi Akbar Aflah
Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si
Dra. Hj. Neni Fauziah, M.Ag
Drs. H. Nurjamil Alisyahbana, M.M
Dr. H. Engkos Kosasih, M.Ag
H. Nur Ihsan Zaidi, M.M
M. Nasirudin, S.Ag
H. Raizal Arifin, S.S
Dr. H. Wido Supraha, M.Si
Prof. Dr. H. Endang Soetari
H. M. A. Rifai, SE
Drs. H. Munandi Saleh, M.Si
H. Jojo Sutisna, S.Pd.I
Dr. H. Irfan Syauqi Beik
H. Soleh Hidayat, S.E
H. Ahmadi Thaha, M.Si
Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd
H. Ridho Aziz
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, M.Psi.T
Dr. Hj. Munifah, M.Pd
Dra. Iroh Siti Zahroh M.Si.
Dr Ir Dedi M. Masykur Riyadi
Dr. Kana Kurniawan, M.A.Hk.
H. Maman Abdurrahman, M.Si

Back to top button